TCP2COM 1.0

TCP2COM 1.0

Audiosdroid – Shareware – Windows
TCP2COM is a professional TCP/IP to Com Port converter software designed for Windows XP/Vista/7/10 . TCP2COM supports TCP/IP client and server operation. TCP2COM forwards the incoming messages from Com Port to the connected TCP/IP client or server. TCP2Com also forwards the incoming messages from TCP/IP to Com Port. TCP2COM is used in developing and testing industrial automation systems, developing and testing remote PLC, microcontroller, Arduino or PC communications. TCP2COM is used to develop and test communication server programs. TCP2COM simulates a GPRS modem that connects a field device to a remote server. You can send, receive and monitor messages in the string, binary, decimal, and hexadecimal formats. You can also use TCP2COM for TCP/IP client and server communications.

TCP2COM is a portable Windows program that you can run without installing. This program is designed for Windows XP/Vista/7/10. We will send your license key as soon as possible via email after you purchase the license . You can use the license key on multiple PCs for only non-commercial use. For commercial use, you need to buy license keys for each PC. Please email admin@audiosdroid.com for your questions or if you would like to request a discount for more than 3 PCs.

Tổng quan

TCP2COM là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Audiosdroid.

Phiên bản mới nhất của TCP2COM là 1.0, phát hành vào ngày 24/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/05/2022.

TCP2COM đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

TCP2COM Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Audiosdroid
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.